شهرستان کرمان

شهرداری کرمان

شهرداری اختیارآباد

شهرداری اندوهجرد

شهرداری باغین

شهرداری جوپار

شهرداری چترود

شهرداری راین

شهرداری شهداد

شهرداری کاظم آباد

شهرداری گلباف

شهرداری ماهان

شهرداری محی اباد

شهرداری زنگی آباد

درجه 11

درجه 4

درجه 3

درجه 6

درجه5

درجه 5

درجه 6

درجه 4

درجه 4

درجه 5

درجه 6

درجه 3

درجه 4

شهرستان زرند

شهرداری زرند

شهرداری خانوک

شهرداری ریحان شهر

شهرداری سیریز

شهرداری یزدانشهر

درجه 8

درجه 3

درجه 3

درجه 1

درجه 4

شهرستان جیرفت

شهرداری جیرفت

شهرداری جبال بارز

شهرداری بلوک

شهرداری علی آباد

شهرداری درب بهشت

درجه 9

درجه 4

درجه 3

درجه 1

درجه 4

شهرستان ریگان

شهرداری محمدآباد

شهرداری گنبکی

شهرداری رحمت آباد

شهرداری عباس آباد سردار

درجه 6

درجه 3

درجه 1

درجه 1

شهرستان بافت

شهرداری بافت

شهرداری بزنجان

شهرداری کشکوئیه

درجه 8

درجه 3

درجه 1

شهرستان قلعه گنج

شهرداری قلعه گنج

شهرداری چاه دادخدا

شهرداری رمشک

درجه 5

درجه 1

درجه 1

شهرستان انار

شهرداری انار

شهرداری امین شهر

درجه6

درجه 4

شهرستان راور

شهرداری راور

شهرداری هجدک

درجه 7

درجه 2

شهرستان فهرج

شهرداری فهرج

شهرداری دهنو اسلام آباد

درجه 4

درجه 4

شهرستان ارزوئیه

شهرداری ارزوئیه

شهرداری علی آباد صوغان

درجه 1

درجه 6

شهرستان رودبار جنوب

شهرداری رودبار

شهرداری زهکلوت

درجه 1

درجه 3

شهرستان سیرجان

شهرداری سیرجان

شهرداری بلورد

شهرداری پاریز

شهرداری خواجوشهر

شهرداری زیدآباد

شهرداری نجف شهر

شهرداری هماشهر

درجه 9

درجه 3

درجه 5

درجه 3

درجه 5

درجه 5

درجه 3

شهرستان رفسنجان

شهرداری رفسنجان

شهرداری بهرمان

شهرداری صفائیه

شهرداری جوادیه الهیه

شهرداری سرچشمه

شهرداری کشکوئیه

درجه 9

درجه 3

درجه 2

درجه 1

درجه 6

درجه 5

شهرستان بردسیر

شهرداری بردسیر

شهرداری دشتکار

شهرداری گلزار

شهرداری لاله زار

شهرداری نگار

درجه8

درجه 2

درجه 4

درجه 4

درجه 4

شهرستان شهربابک

شهرداری شهربابک

شهرداری دهج

شهرداری خرسند

شهرداری خاتون آباد

شهرداری جوزم

درجه 8

درجه 4

درجه 3

درجه 4

درجه 3

شهرستان کهنوج

شهرداری کهنوج

شهرداری دهکهان

شهرداری چاه مرید

درجه 8

درجه 1

درجه 1

شهرستان عنبرآباد

شهرداری عنبرآباد

شهرداری دوساری

شهرداری مردهک

درجه 7

درجه3

درجه 3

شهرستان کوهبنان

شهرداری کوهبنان

شهرداری کیان شهر

درجه 5

درجه 4

شهرستان منوجان

شهرستان نرماشیر

شهرداری نرماشیر

شهرداری نظام شهر

درجه 5

درجه3

شهرستان فاریاب

شهرداری فاریاب

شهرداری حور پاسفید

درجه 4

درجه 1

شهرستان رابر

شهرداری رابر

شهرداری هنزاء

درجه 6

درجه 1

شهرستان رابر

شهرداری رابر

شهرداری هنزاء

درجه 6

درجه 1

شهرستان منوجان

شهرداری منوجان

شهرداری نودژ

درجه6

درجه 3